Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN 

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 Aanbod

Artikel 4 Prijs en informatie

Artikel 5 Overeenkomst

Artikel 6 Levering en uitvoering

Artikel 7 Herroepingsrecht

Artikel 8 Betaling

Artikel 9 Garanties

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Overmacht

Artikel 12 Klachtenprocedure

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Artikel 14 Gegevensbescherming

Artikel 15 Wijzigingen

Artikel 16 Contactgegevens


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haygain Nederland B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1217 KP) Hilversum aan de Koninginneweg 11 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 85494682;

Aanbod: elk aanbod van Verkoper aan Koper met betrekking tot de Producten;

Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Koper om af te zien van de Overeenkomst in lijn met Artikel 7.1;

Order: de schriftelijke bestelling van Producten door Koper bij Verkoper via de Website;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand komt aangaande koop van Producten, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop;

Partijen: Koper en Verkoper gezamenlijk;

Product(en): alle Producten die Verkoper te koop aanbiedt via de Website;

Website: de website https://www.haygain.nl


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod, Order en Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper is en wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn Koper ter beschikking gesteld en meegestuurd met het Aanbod en zijn steeds te raadplegen via de Website en kunnen daar als PDF worden gedownload. Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.


Artikel 3 - Aanbod

3.1 Ieder Aanbod van Verkoper is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper is vrij het Aanbod in te trekken of een termijn te verbinden aan het Aanbod waarna het bij niet tijdige integrale acceptatie komt te vervallen.

3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Verkoper niet. Koper kan zich daar nimmer op beroepen.

3.3 Een Aanbod vervalt automatisch indien één of meerdere Producten waarop deze betrekking heeft niet (meer) beschikbaar is.

3.4 Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door of namens Koper verstrekte gegevens. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Koper verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Verkoper het recht de opgegeven prijzen, tarieven en (op)levertermijnen aan te passen.

3.5 Een Aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4 - Prijs en informatie

4.1 De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en andere op de levering drukkende belastingen, lasten of rechten en transportkosten. Verkoper zal in het Aanbod telkens de onderdelen van de gehanteerde prijzen uiteen zetten.

4.2 Verkoper mag onder andere prijsstijgingen en voor Verkoper nadelige valuta-effecten doorberekenen, indien een verhoging van voor Verkoper geldende prijsbepalende factoren optreedt tussen het moment van het Aanbod en de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen schommelingen op de valuta- en financiële markt, verhoging loonkosten, vervoerskosten, verhoging van de inkoopkosten, kostprijzen van grondstoffen of materialen en valutakoersen etc.

4.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvulling of wijziging van de Overeenkomst door Koper, zijn voor rekening van Koper.

4.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Verkoper afkomstig informatiemateriaal zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer‐ en typefouten.


Artikel 5 - Overeenkomst

5.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

5.2 Verkoper bevestigt zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod indien Koper het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

5.3 Indien de aanvaarding van een Aanbod door Koper, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het Aanbod, is Verkoper daar niet aan gebonden.

5.4 Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd geen (verdere) uitvoering aan de (totstandkoming van de) Overeenkomst te geven.

5.5 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten.


Artikel 6 - Levering en uitvoering

6.1 Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van een Order van Producten.

6.2 Verkoper doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens Overeenkomst na te komen. Verkoper kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in haar macht liggen. In geval van een vertraging voert Verkoper haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

6.3 Verkoper spant zich in om de bestelling zo spoedig mogelijk te leveren. Leverings- en verzenddata die door Verkoper worden verstrekt zijn slechts schattingen. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade en kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. De kosten voor verzending komen voor rekening van Koper tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.4 Als plaats van levering geldt het adres van Koper, tenzij deze bij de bestelling een ander adres voor levering heeft opgegeven.

6.5 Het risico ten aanzien van de Producten gaat over op Koper op het moment van aanbieding van de Producten op de plaats van levering, tenzij tussen Partijen een andere wijze van levering is overeengekomen.

6.7 Verkoper is gerechtigd tot uitvoering van de Overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.


Artikel 7 - Herroepingsrecht

7.1 Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product door de Koper zonder opgave van redenen ontbinden, met inachtneming van lid 7 van dit Artikel 7.

7.2 Indien Koper van het Herroepingsrecht gebruik wil maken, dient deze het Product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Koper het Product wenst te behouden. De Koper zal zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking.

7.3 Als Koper gebruik wilt maken van zijn Herroepingsrecht, dan dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper om een retourformulier aan te vragen. Indien het Herroepingsrecht tijdig is uitgeoefend, zal de Verkoper een dergelijk formulier verstrekken, met daarin documentatie voor de retourzending van het Product.

7.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 15 dagen vanaf de dag volgend op de ontvangst van het retourformulier zoals opgenomen in Artikel 7.3, zendt Koper het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking terug naar Verkoper in lijn met de instructies van de Verkoper uit het retourformulier.

7.5 Koper draagt de kosten en het risico voor het retourneren van het Product. De kosten van retourneren zullen worden verrekend van het bedrag dat aan de Koper moet worden terugbetaald in lijn met Artikel 7.6.

7.6 In geval van herroeping zal Verkoper het aankoopbedrag van de Producten zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Producten ongeschonden en in originele staat, terugbetalen aan de Koper.

7.7 Het Herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet voor Producten die op maat zijn besteld of op maat zijn gemaakt.

7.8 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij Koper.


Artikel 8 - Betaling

8.1 Bij de bestelling van Producten via de webshop van de Website dient betaling onmiddellijk plaats te vinden via de op de Website genoemde betalingsmogelijkheden.

8.2 Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.

8.3 Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Verkoper is gewezen op de te late betaling en Verkoper Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Verkoper kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 9 - Garanties

9.1 Verkoper staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 Indien voor de door Verkoper geleverde zaken en/of de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven aan de Verkoper, zal die garantie op gelijke wijze tussen Partijen gelden.

9.3 Verkoper geeft geen garantie af voor schade die is veroorzaakt door de volgende omstandigheden: ongeschikt of onoordeelkundig gebruik, foutieve montage door Koper of door Koper ingeschakelde derden, natuurlijke slijtage, foutieve of onzorgvuldige behandeling, gebruik van ongeschikte reparatie- of vervangingsmaterialen, onoordeelkundige chemische, elektromechanische of elektrische invloeden, voor zover de schade niet te wijten is aan schuld van Verkoper.


Artikel 10 – Beperking Aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is nooit aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door Koper van het Product.

10.2 Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verkoper aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10.3 Aansprakelijkheid voor indirecte schade van Koper, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 11 - Overmacht

11.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

11.2 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Verkoper. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 12 - Klachtenprocedure

12.1 Koper moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen van wat overeengekomen is, vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet Koper de gebreken, beschadigingen e.d. zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen 2 maanden - na ontvangst van de Producten aan Verkoper melden via support@haygain.com. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.

12.2 Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 2 maanden– schriftelijk aan Verkoper worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Koper.

12.3 Koper moet Verkoper in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Verkoper verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat Verkoper ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van Koper, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschilbeslechting

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Verkoper en Koper over de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

13.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.


Artikel 14 - Gegevensbescherming

14.1 De manier waarop Verkoper omgaat met de door Koper verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze is raadpleegbaar op de Website op https://www.haygain.nl/pages/privacybeleid.


Artikel 15 - Wijzigingen algemene voorwaarden

15.1 Verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zullen conform toepasselijke wet- en regelgeving worden gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een Aanbod de voor de Koper meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Artikel 16 - Contactgegevens

Vestigingsadres:

Haygain Nederland B.V.

Koninginneweg 11

1217 KP HILVERSUM


Contactgegevens:

Tel: +31 35 202 0101

E-mail: support@haygain.com

KvK-nummer: 85494682